piątek, 31 lipiec 2020 09:05

REGULAMIN SANITARNY

1. Każda osoba wchodząca na stadion – imprezę masową akceptuje zagrożenie związane z możliwością zarażenia COVID-19. Klub nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zarażenia. Dodatkowo każda osoba wchodząca na stadion musi posiadać maseczkę lub przyłbicę zakrywającą usta i nos.
2. Na mecz uprawnionymi będą wyłącznie kibice posiadający zakupiony karnet, zaproszenie lub bilet. W dniu meczu kasy stadionowe będą nieczynne i nie będzie można nabyć wejściówki.
3. Przy każdym wejściu na stadion zapewnione zostaną czynności związane z kontrolą dostępu na stadion – oznaczenia wskazujące dystans pomiędzy osobami oczekującymi w kolejce.
4. Zgodnie z wytycznymi PZM osoby uczestniczące w meczu zobowiązane są do zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy sobą – minimum 1,5 metra.
5. Obowiązkowo każda osoba wchodząca na stadion zostanie poddana dezynfekcji rąk.
6. Dla publiczności udostępniona jest Trybna Wschodnia oraz Zachodnia. Kibice uprawnieni do wejścia na stadion mogą wchodzić bramami – od ulicy Hetmańskiej oraz Aleji Powstańców Warszawy (przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności tj. zachowaniu odstępu, dezynfekcji rąk i posiadania maseczki zakrywającej usta i nos do czasu zajęcia miejsca).
7. Po wejściu na stadion każdy zobowiązany jest do zajęcia udostępnionego miejsca. Pracownicy Służby porządkowej uprawnieni są do kontroli prawidłowego zajmowania miejsc.
8. W trakcie meczu jest bezwzględny zakaz przemieszczania się pomiędzy sektorami.
9. Pracownicy służby porządkowej będą kładli nacisk, aby każdy uczestnik meczu do czasu zajęcia miejsca miał założoną maseczkę zakrywającą usta i nos.
10. Dla publiczności na Trybunie Głównej udostępnione będzie co drugie krzesełko. Z kolei w niższych rzędach należy siadać na szachownicę zgonie z nowymi wytycznymi. Na łukach należy zachować bezpieczny dystans 1,5 metra.
11. Zarządzaniem wejścia do toalet odpowiedzialni będą pracownicy służby porządkowej, którzy zgodnie z wytycznymi będą pilnować limitów wejść.
12. Nadzór na opuszczaniem stadionu sprawować będzie służba porządkowa.
13. Rekomendujemy, aby na mecz nie przynosić bagażu podręcznego ze względu na brak depozytu.

 

Polski Związek Motorowy przypomina, że w związku z ogłoszonym na terenie Polski stanem epidemii,
na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa ( w szczególności Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 19 czerwca 2020r.)
obowiązuje reżim sanitarny, w ramach którego podczas organizowania imprez sportowych
niezbędne jest:
1. zachowanie dystansu społecznego tj. odległości nie mniejszej niż 1,5m. pomiędzy
poszczególnymi osobami (w tym również zajmującymi się obsługą i organizacją imprez),
2. w przypadku braku możliwości zachowania dystansu opisanego w pkt 1 – obowiązek
zakrywania ust i nosa.

Dodatkowo, w zakresie organizacji imprez sportowych począwszy od 25 lipca obowiązują
następujące ograniczenia:
3. podczas wydarzeń lub zajęć sportowych publiczność może zająć nie więcej niż 50%
miejsc dla niej przewidzianych,
4. organizatorzy udostępnić mogą co drugie miejsce na widowni, w rzędach
naprzemiennie, zaś w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy
zachowaniu odległości 1,5 m.;
5. zasady określone w pkt 2) nie dotyczą widza, który uczestniczy w wydarzeniach:
 z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
 z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub
osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 zasady nie obowiązują osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących;
6. na terenie obiektów sportowych widz musi:
 zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się
na ich terenie;
 zachować 1,5 m odległości od innego widza – w przypadku obiektów bez
oznaczonych miejsc.
7. na otwartym powietrzu poza obiektami sportowymi wydarzenia sportowe odbywają
się bez udziału publiczności;
8. w wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym może uczestniczyć
nie więcej niż 250 osób jednocześnie, z wyłączeniem obsługi wydarzenia,