JEDNOLITY TEKST STATUT RZESZOWSKIEGO TOWARZYSTWA ŻUŻLOWEGO

uwzględniający zmiany dokonane Uchwałą nr 1 Walnego Zebrania Członków

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Artykuł 1. Postanowienia ogólne

 1. Klub sportowy nosi nazwę Rzeszowskie Towarzystwo Żużlowe, w skrócie RzTŻ zwane dalej także Klubem.
 2. Klub działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą Rzeszowskiego Towarzystwa Żużlowego jest miasto Rzeszów pod adresem 35-078 Rzeszów ul. Hetmańska 69.
 3. Klub jest powołany na czas nieograniczony ,posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów Ustawy o sporcie , Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.
 4. Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą „Prawo o stowarzyszeniach” oraz niniejszym statutem.
 5. Klub może być członkiem regionalnych i ogólnokrajowych związków sportowych.
 6. Działalność Klubu oparta jest na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw Klub może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. Dopuszcza się możliwość otrzymywania przez członków Zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 7. Klub może prowadzić działalność gospodarczą według zasad i praw określonych w odrębnych przepisach , przeznaczając dochód na działalność statutową.

Artykuł 2. Cele i środki działania

 1. Celem Klubu jest działalność w sporcie żużlowym poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportów motorowych zrzeszonych w PZM w środowisku dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w Rzeszowie oraz regionie.
 2. Klub realizuje swoje cele poprzez organizację zawodów żużlowych, szkolenie adeptów sportu żużlowego do uzyskania przez nich certyfikatów i licencji żużlowych, spotkań integracyjnych swoich członków.
 3. Klub organizuje zajęcia sportowe w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej członków Klubu a także w celu zapobiegania patologiom społecznym, realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.
 4. Członkowie Klubu pozyskują środki na realizację celów statutowych oraz podejmują działania promujące miasto Rzeszów i region Podkarpacia podczas zawodów sportowych na Stadionie Miejskim „STAL” w Rzeszowie.

Artykuł 3. Prawa i obowiązki członków Klubu

 1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne przy czym osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym.
 2. Członkowie Klubu dzielą się na członków zwyczajnych, członków wspierających oraz członków zawodników.
 3. Członkostwo w Klubie powstaje na podstawie uchwały Zarządu.
 4. Członkiem zwyczajnym Klubu może zostać osoba, która złoży deklarację członkowską z pozytywną opinią dwóch członków Klubu oraz opłaci wpisowe i składkę członkowską za dany rok w wysokości określonej przez Zarząd.
 5. Wpisowe oraz składka członkowska płatne są w ciągu 30 dni od daty przyjęcia na konto klubu.
 6. Członkiem wspierającym Klubu może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową w realizacji celów Klubu.
 7. Członkiem zawodnikiem jest osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację do Klubu i reprezentuje go w zawodach sportowych. Zawodnicy małoletni muszą posiadać zgodę swoich przedstawicieli ustawowych.
 8. Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze. Członkowie Klubu korzystają z majątku Klubu i uczestniczą we wszystkich formach działalności Klubu.
 9. Członkowie Klubu są obowiązani przestrzegać postanowień statutu. Członkowie zwyczajni są zobowiązani opłacać składki członkowskie z góry za cały rok, do dnia 31 marca danego roku. Członkowie zawodnicy oraz Członkowie wspierający są zwolnieni z opłacania wpisowego oraz składek.
 10. Utrata członkostwa w Klubie następuje z powodu rezygnacji członka, śmierci członka lub skreślenia przez Zarząd z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu (w tym niepłacenia składek członkowskich przez okres 1 roku) a także z powodu działania na szkodę Klubu.
 11. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Klubu. Od tej uchwały członkowi Klubu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.

Artykuł 4. Władze Klubu

1.Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata przy czym pierwszy Zarząd
i Komisja Rewizyjna zostają wybrane na okres 1 roku.

3. Głosowanie na Walnym Zebraniu odbywa się jawnie chyba, że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu Członków opowie się za wyborami w głosowaniu tajnym.

4. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.

5. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych , chyba że statut stanowi inaczej.

7. Walne Zebranie może w każdej chwili odwołać Zarząd lub Komisję Rewizyjną , w głosowaniu imiennym ,osobno na każdego członka wskazanego organu władzy.

8. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku najpóźniej do 25 czerwca każdego roku.

9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu.

10. Organ zwołujący Walne Zebranie powiadamia wszystkich członków Klubu w formie pisemnej lub elektronicznie /SMS ,mail/ lub telefonicznie – na 5 dni przed proponowanym terminem podając porządek obrad.

11. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium Zarządowi,

c) wybór i odwoływanie spośród członków zwyczajnych Klubu oraz przyjmowanie rezygnacji

 - Zarządu w osobach Prezesa, Wiceprezesa oraz Członków Zarządu

 - Członków Komisji Rewizyjnej

d) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu przewidzianych w art. 3 ust.10.

e) uchwalanie statutu i wewnętrznych regulaminów oraz dokonywanie ich zmian,

f) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,

g) upoważnienie pełnomocnika lub Komisji

12. Walne Zebranie Członków jest prawomocne
a) w pierwszym terminie gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa liczby członków,
b) w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych, o ile ten termin był podany
w zawiadomieniu
13. Zarząd jest organem wykonawczym, kieruje działalnością Klubu oraz reprezentuje Klub na
zewnątrz.
14. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa i wiceprezesa wybieranych osobno
w głosowaniu imiennym przez Walne Zebranie Członków.
15. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes.
16. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków w tym prezesa lub wiceprezesa. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos
przewodniczącego obrad.
17. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych władz Klubu
a w szczególności:
a) gospodarowanie majątkiem Klubu, pozyskiwanie środków finansowych na realizację
zadań,
b) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
c) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
d) uchwalania wysokości wpisowego i rocznych składek członkowskich,
e) podejmowanie uchwały w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej.
18. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu.
19. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób .
20. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
21. Komisja Rewizyjna zbiera się co najmniej raz na pół roku w celu dokonania kontroli.
22. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności Klubu pod względem celowości, prawidłowości i zgodności
z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania,
b) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
c) składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Klubu.
d) możliwość uczestnictwa w obradach Zarządu i Walnego Zebrania Członków.
e) możliwość żądania wyjaśnień w sprawach dotyczących działalności Klubu.
f) reprezentowanie Klubu w umowach między Klubem a członkiem Zarządu Klubu oraz
w sporach z nim na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków.

Artykuł 5. Majątek i fundusze

1. Majątek Klubu powstaje:
a) ze składek członkowskich i wpisowego.
b) darowizn, spadków, zapisów, ofiarności publicznej, w tym zbiórek publicznych.
c) dotacji organów rządowych i samorządowych.
d) dochodów z działalności gospodarczej.
e) odsetek od dochodów z kapitału.
2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli w tym
w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym
prezesa lub wiceprezesa z wyłączeniem art.4 pkt 22f Statutu.
3. Klub nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem
w stosunku do członków Klubu, pracowników Klubu oraz ich rodzin.
4. Klub nie może przekazywać i wykorzystywać swego majątku na rzecz członków Klubu,
członków organów Klubu lub pracowników oraz ich rodzin na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich.
5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej
Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do
podziału między jego członków.
6. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest:
1) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46);
2) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami
samochodowymi (PKD 47);
3) Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56);
4) Działalność wydawnicza (PKD 58);
5) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów
telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59);
6) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73);
7) Wynajem i dzierżawa (PKD 77);
8) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
(PKD 85.51.Z);
9) Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD 85.53.Z);
10) Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z);
11) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z);12) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z).
7. Przedmiotem przeważającej działalności Stowarzyszenia jest: Działalność klubów
sportowych (PKD 93.12.Z).
8. Rokiem obrotowym jest okres 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych od 1 listopada do
31 października roku następnego.
9. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 października 2020 roku.

Artykuł 6. Postanowienia końcowe

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków większością ¾ głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w I terminie posiedzenia lub większością ¾ głosów uprawnionych do głosowania bez względu na ilość obecnych w II terminie posiedzenia.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie pozostałego po likwidacji majątku Klubu.
 3. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust.2 nie stanowi inaczej, likwidatorami Klubu są członkowie Zarządu Klubu.
 4. Dla ważności powołania lub odwołania członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej o którym mowa w art.4 pkt.11c wymagane jest uzyskanie co najmniej 50% oddanych głosów bez względu na ilość obecnych ,uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu Członków.
 5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy o sporcie i Ustawy Prawo o stowarzyszeniach.